Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁSÁRLÓKNAK A NIKIMERI.HU WEBÁRUHÁZBÓL VALÓ MEGRENDELÉSEKRŐL ÉS TERMÉKEKRŐL 

Általános rész 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén 

nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet Nikiméri.hu és üzemeltetője (Eladó) nyújt azon vásárlóknak, (Vevő) részére, akik a weboldalon vásárolnak. 

A webáruházban (webshopban) létrejövő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban ezen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A megrendeléseket az Eladó nem iktatja.  

A SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYÉS KAPCSOLATTARATÁS 

Cég neve: Demeterné Kávé Nikolett ev. 

Székhely: 7673 Kővágószőlős, Kossuth Lajos utca 1. 

Adószáma: 69730535-1-22 

Levelezési cím: 7673 Kővágószőlős, Kossuth Lajos utca 1. 

Telefon: +36 30 633 0681 

E-mailcím: zoldulokboltja@gmail.com 

Weboldal: nikimeri.hu 

Az Eladó adatai alkalmasak Vevő értesítésének és közlésének, reklamációinak fogadására. A Vevő kapcsolattartási postacíme a megrendelés során megadott lakcíme. 

FOGALMAK 

A Felek az Eladó (vagy más néven Webáruház vagy Szolgáltató) és a Vevő. 

Megrendelés: a Vevő nyilatkozata arról, hogy a Vevő terméket rendel meg az Eladótól. 

Reklamáció: a Vevőnek a vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült kellék- vagy termékszavatossági igényének az Eladó felé való bejelentése. 

Szállítási cím: a Vevő által megadott magyarországi cím, mint a Termékek átvételének helye. 

Termék: az Eladó honlapján kínált áru. 

Vevő: aki az ÁSZF-ben leírtak szerint elektronikus úton az Eladó Webáruházán 

keresztül rendel az Eladótól Terméket. 

BELÉPÉS A WEBÁRUHÁZBA 

Ezen webáruház szolgáltatásainak igénybevételére az ÁSZF-ben rögzítettek szerint azon Vevő jogosult, aki a 18. életévét betöltötte, elfogadta az ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési tájékoztatót. 

Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát nem adja meg 

megfelelően, illetve az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára. A korábban rögzített adatok megváltoztatására kizárólag Vevő jogosult. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK, TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ 

Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban feltüntetett termékekhez kapcsolódó információk csak tájékoztató jellegűek. Az Eladó nem vállal felelősséget a Webáruházban található információk maradéktalan aktualizálásáért, azok naprakészségéért. A Vevő kérdéseit a Webáruház főoldalán feltüntetett emailcímen keresztül teheti fel, és az Eladó elsődlegesen emailen keresztül válaszol. 

A kiválasztott termék mellett forintban feltüntetve található a termék bruttó (az áfá-t is tartalmazó) vételára, valamint – kiszállítás esetén – a Webáruház automatikusan meghatározza a Termék kiszállításának díját a megrendelés során. 

A termékek vételárának megváltoztatására az Eladó időbeli korlátozás nélkül jogosult. Adott Termék Webáruházban tévesen közzétett vételára esetén Eladó köteles a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül jelezni Vevő részére, hogy a termék vételára hibásan került közzétételre. Az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron eladni, hanem jogosult Vevő részére felkínálni a terméket helyes áron. Vevő a helyes ár ismeretében jogosult elállni a vásárlástól. Vevő az ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét. 

A termék vételáráról és az esetleges szállítási díjról Eladó számlát állít ki, melyet a termékek Vevőnek 

való szállításával egyidejűleg kézbesíti a Vevő által megadott szállítási címre. 

MEGRENDELÉS 

Az Eladó a megrendelést akkor teljesíti ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt az Eladó rendelkezésére bocsátotta a Webáruházon keresztül az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

A megrendelés lépései: 

1. A Vevő a Webáruházban az általa kiválasztott terméket a Vevő a „Kosárba teszem” 

szövegezéssel ellátott gomb segítségével a kosárba helyezheti. 

2. A Webáruházban ezt követően a „pénztár” szövegezéssel ellátott gombra kattintva van lehetőség a vásárlás megerősítésére. 

3. A Vevőnek a számlázási adatok megadásával folytathatja a vásárlást. 

4. A Vevőnek a személyes adatok mellett lehetősége van cégnevet és adószámot is megadnia, valamint kiválaszthatja, hogy a termék kiszállítását kéri. 

5. Ezt követően a Vevő megadhatja a kívánt fizetési módot. 

6. Visszaigazolás érkezik a tranzakció sikeressége után a Vevő részére, valamint a Termékek rendelésének lezárulta után. A Webáruház automatikusan a Vevő által megadott e-mail címre levelet küld a rendelés részleteiről. 

8. Az online bankkártyás fizetések során a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

Amennyiben a teljesítés, azaz a Termék(ek) átadása ellenére egy Terméket sem vesz át Vevő, akkor a szállítási díjjal kapcsolatos költségek megtérítésére nem köteles. Abban az esetben, ha Vevő legalább egy Terméket átvesz, úgy az átvett Termék vételárát és a szállítási 

díjat köteles megfizetni Szolgáltató részére. 

Az Eladó a Megrendelést nem köteles teljesíteni akkor, ha a Termékből – készlethiány miatt – nem áll az Eladó rendelkezésére a teljesítéshez szükséges mennyiség. 

Az Eladó a visszautasított Megrendelésről, illetve a Megrendelés elutasításáról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Vevőt. 

Vevő Megrendelésenként egy Termékből legfeljebb 5 (öt) kilogramm nettó mennyiségben vásárolhat. 

Az Eladót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Eladó nem vállal felelősséget. 

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA 

Az Eladó a Vevő Megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére előbb automatikusan, e-mailben 48 órán belül visszajelzést küld arról, hogy a Vevő megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. A Megrendelés feldolgozásának megkezdéséről szóló visszaigazolás nem jelenti egyik fél részéről sem a teljesítésre való kötelezést. Az Eladó eladási ajánlatát ugyanis Vevő részére a kiszállításkor, illetve a Termék(ek) átvételekor teszi meg. A Felek között szerződés a Megrendelés alapján a Termék átvételének időpontjában jön létre. 

A Vevő a Megrendelés teljesítésének lehetőségéről az Eladótól bármikor tájékoztatást kérhet a 

Webáruházon, illetve jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében feltüntetett elérhetőségeken keresztül. 

TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A Webáruházban megrendelt Terméket Eladó futárszolgálattal vagy saját maga szállítja ki a Vevő részére a Webáruházban megadott Szállítási címre. A szállítási díj a számlán 

feltüntetésre kerül. Az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott Megrendelések külön kerülnek feldolgozásra, így a megrendelt Termékek szállítási díja az Eladó eltérő döntése és tájékoztatása hiányában Megrendelésenként fizetendő.  

A szállítási díj összegéről a Webáruház ad tájékoztatást. 

A Megrendelés alapján a Termék(ek) kiszállítására, illetve személyes átvételére Eladó előzetes eltérő tájékoztatásának hiányában 5 (öt) munkanapon belül kerül sor. 

A Webáruházban való vásárlás során a Vevő jogosult meghatározni a kívánt fizetési módot: 

TERMÉK MEGRENDELÉSE 

Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségét. 

Az Eladó időbeli korlátozás nélkül jogosult befejezni vagy felfüggeszteni bármilyen megrendelt Termék kiszállítását vagy személyes átadását, különösen, de nem kizárólag akkor, ha a teljesítés Vevőtől nem elvárható (pl. a beszállítónál már nem érhető el a Termék, készlethiány merült fel stb.), melynek során Eladó a 

Megrendelés elutasításáról, illetve visszautasításáról köteles Vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni. 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

Eladó gondoskodik arról, hogy a megrendelt Termék(ek) a megrendelésben megadott Szállítási 

címre kerüljenek leszállításra. 

A Termék átvételére kizárólag 18. életévet betöltött személy jogosult.  

Vevő köteles a Megrendelésben a Szállítási cím adatait akként megadni, hogy Szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. A 

Eladó a kiszállítást a Szállítási címen található épület főbejáratáig vállalja. 

Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit teljesíthesse. Az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. Ilyen esetben Eladó úgy felel a teljesítésért, mintha a teljesítést ő maga végezte volna. 

A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS PANASZKEZELÉS 

Az Eladó felel a szállított/átadott Termékek mennyiségéért és minőségéért, tehát azért, hogy a Termékek mennyiségük és minőségük tekintetében megegyeznek a megrendeléssel és megfelelnek az irányadó jogszabályoknak. 

Eladó törekszik a Megrendelés keretében vásárolni kívánt Termék Vevő által meghatározott mennyiségben történő eladására, ugyanakkor előfordulhat, hogy a ténylegesen szállított / átadott mennyiség – figyelemmel az Eladó által kínált Termékek jellegére is – a Megrendelésben megjelölt mennyiségtől csekély mértékben eltér. 

Az egyes Termékekre vonatkozó szavatossági idők a Termékeken és a címkén jelzett tárolási feltételek 

betartása mellett érvényesek felbontatlan csomagolásban.  

A Vevő jogosult a szerződéstől a Termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett Terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Vevő köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a Terméke(ke)t a Szolgáltató részére saját költségén visszaküldeni.  

Az Eladó köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 

tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Vevő – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik Terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Vevő azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte. 

A Vevő természetesen megtagadhatja azoknak a Termékeknek az átvételét, amelyek az átadásátvétel 

időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinél található elérhetőségeken keresztül megtehet. 

Mindemellett a Vevő a szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel 

közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a jelen ÁSZF kapcsolattartással összefüggő rendelkezéseknél található elérhetőségeken. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Vevő a panaszt írásban jelentette be, Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.  

SZERZŐI JOGOK 

A Weboldal és ahhoz kapcsolódó Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi 

jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon / Webáruházban megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal / Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

ADATKEZELÉS 

Az Eladó honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: “Süti”) kerül küldésre a honlapot 

meglátogató Érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, illetve élmény fokozása érdekében működnek. 

Az Érintett a Weboldalon tájékozódhat a honlapon használt Sütikről. 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a jelen ÁSZF-ben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a jelen ÁSZF-ből következő kötelezettségek teljesítését. 

A Vevő az ÁSZF változásáról a Vevőt a Webáruházon keresztül tájékoztatja. A módosított ÁSZF akkor lép hatályba, ha azt az Eladó a Weboldalon/Webáruházban közzéteszi. Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a saját adatvédelmi tájékoztatójának 

megfelelően kezeli. 

Ezen ÁSZF 2021.01.12. napjától hatályos.